EPC
MGRT

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

 

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti  (v nadaljevanju: EPSMV), ki ga ureja Uredba št. 861/2007, predstavlja alternativo nacionalnim sodnim postopkom ter omogoča državljanom in podjetjem, da predajo reševanje spora, ki ga imajo s tujim podjetjem, sodišču. Glavni cilji EPSMV so pospešitev in poenostavitev reševanja sporov s čezmejnim elementom, zmanjšanje sodnih stroškov ter olajšanje dostopa do pravnega varstva. Sodba, izdana v okviru EPSMV, se prizna in izvrši v drugi državi članici EU brez potrdila o izvršljivosti in brez vsakršne možnosti nasprotovanja njenemu priznanju.

Področje uporabe

EPSMV se uporablja za denarne in nedenarne zahtevke v civilnih in gospodarskih zadevah, pri katerih vrednost zahtevka ne presega 5.000 EUR. Vrednost zahtevka se določi na datum prejetja ter se izračuna brez obresti ter drugih stroškov in izdatkov.

Ta meja se uporablja od julija 2017, ko se je uveljavila Uredba 2015/2421 o spremembi Uredbe (ES) 861/2007 o uvedbi EPSMV in Uredbe (ES) 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog. Namen sprememb je bilo izboljšanje dostopa do učinkovitega in cenejšega sodnega varstva v čezmejnih sporih, kot tudi spodbude k uporabi sodobne komunikacijske tehnologije, s čimer se omogoči dodatno znižanje stroškov sodnega postopka in njegovega trajanja. 

Med področja uporabe EPSMV ne spadajo davčne, carinske in upravne zadeve ter odgovornost države za dejanja ali opustitve dejanj pri izvajanju javne oblasti. Poleg tega se EPSMV ne uporablja za zadeve, kot so status ali pravna sposobnost fizičnih oseb,premoženjske pravice iz zakonske zveze, oporoke in dedovanja ter preživninske obveznosti, stečaji, postopki v zvezi z likvidacijo, plačilno nesposobnih družb ali drugih pravnih oseb, postopki prisilne poravnave in podobni postopki, socialna varnost, arbitraža, delovno pravo, najem ali zakup nepremičnin, razen tožb z denarnimi zahtevki ali kršitve zasebnosti in osebnostnih pravic, vključno z obrekovanjem.

Uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti se uporablja v vseh državah članicah EU, z izjemo Danske.

Potek postopka

Postopek je pisen in poteka s standardnimi obrazci, ki so na voljo v vseh uradnih jezikih. Pomembno je, da je zahtevek naslovljen na sodišče, ki je stvarno pristojno za obravnavo zahtevka. Za sprožitev postopka je najprej potrebno izpolniti obrazec zahtevka (obrazec A) ter priložiti vso relevantno dokumentacijo in dokazne listine (račun, potrdilo o naročilu, potrdilo o prejemu…). V večini držav članic sodišča zaračunavajo takso za sprejetje zahtevkov v okviru EPSMV in zahtevka ne bodo obravnavala, dokler taksa ne bo plačana. Obrazec se sodišču lahko pošlje po pošti ali prek drugih komunikacijskih sredstev, ki so sprejemljiva za državo članico, v kateri se EPSMV začne. Obrazec je potrebno vložiti v jeziku sodišča, kar velja tudi za opis spremne dokumentacije.

Sodišče po prejemu obrazca najprej preveri, ali je ta ustrezno izpolnjen, v nasprotnem primeru od tožnika lahko zahteva, da obrazec dopolni ali popravi oziroma posreduje dodatno dokumentacijo. Sodišče mora nato v roku 14 dni tožencu poslati kopijo obrazca in spremno dokumentacijo skupaj z obrazcem za odgovore (obrazec C), na katerem sodišče izpolni prvi del. Po prejemu obrazca zahtevka mora toženec v 30 dneh odgovoriti, tako da izpolni drugi del obrazca za odgovore in ga vrne sodišču z vsemi ustreznimi dokazili. V nasprotnem primeru sodišče izda sodbo o zahtevku (zamudna sodba). Sodišče mora kopijo odgovora skupaj z vsemi dokaznimi listinami v 14 dneh poslati tožeči stranki.

Sodišče v 30 dneh po prejemu odgovora tožene stranke (v kolikor ta odgovori) izda sodno odločbo v sporu majhne vrednosti oziroma od strank zahteva, naj pošljejo dodatne informacije ali jih povabi na ustno obravnavo. Glede na to, da je EPSMV pisni postopek, se sodišče za obravnavo odloči glede na vsak posamezen primer in le v primeru, da je to potrebno pri odločitvi o spornih vprašanjih glede dejstev, ki jih ne more rešiti na drug način. V slednjem primeru zastopanje z odvetnikom ni obvezno, s čimer se stranke izognejo stroškom.

Obrazec potrdila v zvezi s sodbo (obrazec D), ki je potreben za izvršitev sodbe, izdane v okviru EPSMV je eventualno potrebno prevesti v jezik druge države članice. S tem obrazcem in kopijo sodne odločbe se lahko sodba brez dodatnih formalnosti izvrši v vseh drugih državah članicah EU. V državi članici izvršbe ni v nobenem primeru dovoljen preskus vsebine. Izvršitev sodbe v drugi državi članici se lahko zavrne samo, če ta sodba ni združljiva s sodbo, ki je bila v tej drugi državi članici že izrečena v sporu med istima strankama. Postopek izvršbe ureja nacionalno pravo države članice izvršbe. Vsaka sodba, izdana v EPSMV, se izvrši pod istimi pogoji kot sodba, izdana v državi članici izvršbe.

Za več informacij preverite publikaciji spodaj. 

Zakonodaja: 

Uredba št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

Uredba (EU) 2015/2421 o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti in Uredbe (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

 


 

Infografika za potrošnike (EU-justice portal, 2019)

 

Pričnik (EU-justice portal, 2019)


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022