Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Evropski plačilni nalog

 

Evropski plačilni nalog (v nadaljevanju EPN), ki ga ureja Uredba št. 1896/2006, je namenjen nespornim čezmejnim denarnim terjatvam, pri čemer zgornja vrednost ni določena. Uporablja se lahko zgolj za denarne terjatve, ki so zapadle ob predložitvi vloge. Postopek je v celoti pisen, razen če dolžnik terjatvi ugovarja, v tem primeru se izvede sodna obravnava v skladu z nacionalnimi predpisi. Tožeča stranka pa lahko zahteva, da se v takem primeru postopek zaključi.

Področje uporabe

EPN se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah, če so čezmejne narave (vsaj ena od strank ima stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica, pred sodiščem katere poteka postopek). Ne uporablja se za davčne, carinske, ali upravne zadeve ali za odgovornost države za dejanja in opustitve pri izvajanju javne oblasti. Poleg tega se EPN ne uporablja za zadeve, kot so premoženjska razmerja med zakoncema, oporoke in dedovanja, stečaji, postopki v zvezi z likvidacijo, plačilno nesposobnih družb ali drugih pravnih oseb, postopki prisilne poravnave in podobni postopki; , socialna varnost, zahtevke, ki izhajajo iz nepogodbenih obveznosti.

Uredba o plačilnem nalogu se uporablja v vseh državah članicah EU, z izjemo na Danskem.

Potek postopka

Postopek je pisen in poteka s standardnimi obrazci, ki so na voljo v vseh uradnih jezikih. Pomembno je, da je zahtevek naslovljen na sodišče, ki je stvarno pristojno za obravnavo zahtevka. Sodišče bo preučilo vlogo, vendar ne bo ocenilo dokazov. Lahko pa sodišče pošlje tožeči stranki obrazec B za dopolnitev ali popravek vloge in hkrati določi primeren rok za posredovanje popravkov. V kolikor sodišče ugotovi, da je možno priznati le za del zahtevka, o tem obvesti tožečo stranko in ji z obrazcem C predlaga nov znesek za EPN.

Sodišče pa lahko zavrne vlogo, če zadeva ni čezmejna, ne spada na področje uporabe Uredbe 1896/2006, ni v njegovi pristojnosti ali pa je zahtevek očitno neutemeljen (obrazec D).Sodišče v tem primeru izda plačilni nalog na obrazcu E najkasneje v 30 dneh od predložitve vloge in hkrati toženo stranki obvesti, da bo postal nalog izvršljiv, če ne bo ugovarjala. Tožena stranka lahko v roku 30 dni od vročitve pošlje sodišču ugovor (obrazec F).

Če ugovor ni vložen, se EPN razglasi za izvršljivega; v ta namen sodišče uporabi obrazec G in ga pošlje tožeči stranki. Postopek izvršbe ureja nacionalno pravo države članice izvršbe.

Zakonodaja: 

Uredba št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

Uredba (EU) 2015/2421 o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti in Uredbe (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog


 

 

Priročnik (EU Justice portal)


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2020

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujejo pa tudi Norveška, Islandija in Združeno kraljestvo. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontakt za novinarska in splošna vprašanja:
epc.mgrt@gov.si

Kontakti za vprašanja potrošnikov in svetovanje:
ECCNET-SI@ec.europa.eu (za vprašanja potrošnikov o njihovih pravicah)
telefon za svetovanje: 01 400 3729

Svetovanje potrošnikom po telefonu poteka vsak torek in četrtek med 10.00 in 11.00 uro.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Listina kakovosti Mreže EPC

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije