EPC
MGRT

Vavčerji namesto povračil?

EPC Slovenija, zadnja sprememba 21. maj 2020 

"KORONA VAVČER" - DOBROPIS NAMESTO DENARJA?

Zajezitveni ukrepi držav članic EU, kot so omejevanje potovanj, nadzor nad območji, karantena ipd. so na eni strani močno prizadeli izvajanje storitev v turističnem in potovalnem sektorju, na drugi strani pa so prizadeti tudi mnogi potniki, katerih potovanja so bila odpovedana, ali sami ne želijo oziroma ne smejo potovati na določena območja.

Da bi omilile posledice pandemije, ki so prizadele organizatorje potovanj in prevozov, so nekatere države članice začele uvajati alternativne oblike za uveljavljanje potrošnikove pravice do povračila v primerih odpovedi s strani organizatorja potovanja (pa tudi izvajalca prevoza). In sicer je predmet razprave vavčer oz. vrednotnica (imenovan tudi dobropis ali bon), ki naj bi se v času krize zaradi koronavirusa uveljavil kot dodatna možnost izbire za potnika.

V primeru paketnih potovanj je Evropska komisija tovrstnemu reševanju naklonjena, kar izpostavi v dokumentu "Informiranje o Direktivi o paketnih potovanjih v povezavi s COVID-19", a ob upoštevanju določenih pogojev:

  • Da so ukrepi posameznih držav članic na tem področju usklajeni s pravicami potrošnikov v EU in z nacionalno zakonodajo.
  • Potniki morajo ne glede na nacionalno zakonodajo ohraniti možnost izbire – vavčer lahko sprejmejo, a v primeru, da ga ne uporabijo, morajo imeti možnost, da zaprosijo za polno povračilo vplačanega zneska.
  • Izdani vavčer mora imeti ustrezno zavarovanje za primer insolventnosti ponudnika storitve.


Na drugi strani pa je do tovrstnih praks kritična Evropska potrošniška organizacija (BEUC), ki v svoji izjavi za javnost (3. 4. 2020) poziva države članice EU, da ne krčijo obstoječih pravic potrošnikov na račun ekonomskih ukrepov za omilitev posledic novega koronavirusa.

V Sloveniji je s 30. aprilom uveljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), glede na katerega je tudi slovenskim ponudnikom paketnih potovanj omogočeno izdajanje vrednotnic oz. vavčerjev. 

Po podatkih mreže EPC je do 12. maja zakonodajne ukrepe v zvezi s pravico do povračila za odpovedana paketna potovanja sprejelo skoraj pol držav članic EU. Ker so prakso izdaje vavčerjev namesto povračil prevzeli tudi mnogi drugi ponudniki storitev, ter praktično vsi letalski prevozniki, hkrati pa so se lastnosti le-teh od ponudnika do ponudnika razlikovale, je 13. maja 2020 Evropska komisija objavila dokument "Priporočila za vavčerje, ki se ponujajo potnikom za odpovedane prevozne storitve in paketna potovanja zaradi pandemije COVID-19". Z njim je tudi pozvala države članice, ki so že sprejele nacionalne ukrepe, ki odstopajo od veljavne zakonodaje EU, da čim prej spremenijo ali umaknejo te ukrepe. Priporočila je naslovila tudi na ponudnike prevozov, ki so v nasprotju z zakonodajo EU potnikom ponujali vavčerje tudi brez možnosti do izbire povračila. Ker komisija meni, da je v danih okoliščinah vavčer sprejemljiv kompromis med potrošnikom in ponudnikom storitve, izdajo le-teh podpira, vendar bi morali biti za potrošnika bolj "privlačni" - več v priporočilih Evropske komisije.

 

ODPOVEDAN LET

V drugi polovici marca je Evropska komisija v dokumentu “Smernice  za usklajeno uporabo pravic potnikov po vsej EU” poudarila, da kljub okoliščinam izbruha Covid-19, ostajajo pravice letalskih potnikov nespremenjene, vključno s pravico do izbire možnosti povračila v primerih odpovedanih letov.

Uredba (EU) No 261/2004 letalskega prevoznika obvezuje, da v primeru, ko je rezerviran let odpovedan s strani prevoznika, potniku ponudi na izbiro vračilo denarja v polni vrednosti ali preusmeritev do namembnega cilja v najkrajšem možnem času. Uredba ne obravnava izbire oziroma prejema vavčerja. Letalski prevozniki lahko izdajajo vavčerje zgolj takrat, če zadevna stranka tovrsten dobropis sprejme prostovoljno.

Posamezni letalski prevozniki potnikom namesto povračil ponujajo vavčerje (npr. AirFrance, KLM, Finnair ...). Zaradi krizne situacije omejujejo oz. zavračajo povračila stroškov potnikom za odpovedane rezervacije ali lete in jim namesto tega ponujajo vavčerje za kasnejše storitve. Večina držav članic ni posegla v pravice potnikov oz. s predpisi uredila možnosti takega pristopa (izjema je npr. Nizozemska), temveč gre v večini primerov za samovoljne odločitve posameznih letalskih družb.  

Ponudba vavčerja namesto vračila kupnine rezervacije ima lahko vsaj 3 pomanjkljivosti:
- vavčer je veljaven zgolj pri prevozniku, ki ga izda, s tem pa se zožajo možnosti načrtovanja prihodnjega potovanja.
- zaradi krize bi znalo priti do nesorazmernih podražitev storitev, zaradi česar obstaja tudi možnost neskladja v primerjavi vrednosti neke storitve pred in po pandemiji.
- zaenkrat nam še ni znano, na kakšen način in ali so sploh vavčerji zavarovani pred insolventnostjo letalskih prevoznikov.

Pregled možnosti uveljavljanja povračil za odpovedane lete po državah EU najdete v rubriki "Odpovedani leti".

 

ODPOVEDANO PAKETNO POTOVANJE

Po Direktivi (EU) 2015/2302 so organizatorji potovanj zavezani, da v primeru odpovedi potovanja, zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin v roku 14 dni po odpovedi pogodbe o paketnem potovanju potniku zagotovijo vračilo vplačanega zneska.

Po drugi strani so ponudniki paketnih potovanj na območju EU zakonsko dolžni zaščititi vplačana sredstva strank pred lastnim bankrotom. Evropska zakonodaja s tem ščiti potrošnika, da je ponudnik v primeru razglasa bankrota, kljub temu obvezan za polno vračilo vplačanega potovalnega paketa potrošniku.

Državni zbor RS je na seji 28. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), v veljavi je od 1.5.2020. Vrednotnice so opredeljene v 43. členu zakona, ki uvaja 2 dodatna člena - 101.a (vrednotnice) in 101.b člen (stroški vrnitve ali potovanja preko Republike Slovenije).

Povzetek 101.a člena:

  • Organizator potovanja izpolni svojo obvezo vračila plačil, če potrošniku izda enakovredno vrednotnico.
  • Vrednotnica je izdana na ime prinosnika, omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje; če potrošnik vrednotnice ne izkoristi, lahko po preteku 24 mesecev in v 14 dneh od organizatorja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka povrne znesek v vrednosti vrednotnice.
  • Izdana vrednotnica je predmet jamstva za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja.
  • Za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z vsem svojim premoženjem. 
  • Vrednotnico lahko potrošnik zavrne in zahteva vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.
  • Ukrep velja tudi za vsa povračila iz naslova odpovedanih paketnih potovanj zaradi koronavirusa pred uveljavitvijo tega zakona. 

Glede na navedeno EPC Slovenija potrošnikom svetuje, da za ponujeno vrednotnico (vavčer) od organizatorja zahtevajo minimalno izpolnjene pogoje, kot so opredeljeni v uradno sprejetem in veljavnem zakonu ZIUZEOP-A, oziroma kot jih predpisujejo posamezne države, če so vavčerje tudi uradno sprejele. V primeru, da ni bilo zakonodajnih sprememb na tem področju, je potrošnik še zmeraj upravičen do takojšnjega povračila. Ponudnike turističnih storitev zato pozivamo, da spoštujejo potrošnikove pravice in izkažejo razumevanje, še posebej v primerih, ko potrošnik upraviči zavrnitev vrednotnice.

Pregled možnosti uveljavljanja povračil za odpovedana paketna potovanja po državah EU najdete v rubriki "Odpovedana potovanja".

 

ODPOVEDANA REZERVACIJA NAMESTITVE

Pri rezervacijah namestitev evropski predpisi ne urejajo pravic potrošnika, v primeru, da pride do odpovedi pogodbe z njegove strani. Glede na to, da je veliko hotelov kljub razmeram še zmeraj obratovalo, je lahko odpoved rezervacije oziroma rezervacija v danih okoliščinah tvegana, saj ni nujno, da bo potrošnik namestitev lahko koristil oz. postavlja se vprašanje, ali bo sploh možno potovati do cilja in nazaj, medtem ko se ponudnik, zaradi določil splošnih pogojev poslovanja lahko izogne izplačilom povračil za neizkoriščene rezervacije. Če v takšnem primeru potrošnik prekliče rezervacijo, je povsem mogoče, da bo moral plačati odstopno pristojbino kljub obstoječemu opozorilu o potovanju. Podobno lahko velja za odpoved najete počitniške hiške.  

S kriznimi ukrepi posameznih držav članic se je za odpovedi v povezavi s koronavirusom začelo uveljavljati izdajanje vavčerjev oz. vrednotnic, tudi za rezervacije brez možnosti odpovedi. Če je vavčer uzakonjen (Francija, Italija, Nizotemska ...), je ponavadi tudi primerno zaščiten. Pred sprejemom (prostovoljnim) vavčerja je vsekakor dobro preveriti njegove lastnosti in pogoje izrabe. Še posebej v primerih 'nepovratnih rezervacij' je v danih okoliščinah prejem vavčerja lahko za potrošnika ugodnejši kot nepovrnjena sredstva za že vplačano rezervacijo ali plačilo pristojbine v primeru, če brezplačna odpoved rezervacije ni možna. Tudi če v namembni državi ni zakonske osnove za brezplačno odpoved rezervacije zaradi koronavirusa, lahko ponudnika storitve še zmeraj prosite za vavčer, ki ga boste izkoristili kasneje. Hotelski operaterji to rešitev še zmeraj sprejemajo pogosteje kot brezplačno odpoved.

Pregled možnosti uveljavljanja povračil za odpovedane rezervirane namestitve po državah EU najdete v rubriki "Odpovedane rezervacije namestitev".

 

ODPOVEDANI DOGODEK

Tudi v primeru odpovedanega dogodka ali prireditve potrošnika ne ščiti enotna evropska zakonodaja ali predpisi, ki bi organizatorje obvezovali glede povračil. V nekaterih državah članicah se potrošniki v zvezi s povračili lahko sklicujejo na določila v civilnem pravu, sicer pa pogoje odpovedi opredeljujejo splošni pogoji poslovanja organizatorjev dogodkov ali distributerjev vstopnic.

Vavčerje za odpovedane dogodke so ponekod uveljavili s kriznimi spremembami zakonodaje (Francija, Nizozemska, Italija ...), drugod jih organizatorji ponujajo samovoljno, kar lahko pomeni, da vavčerji ne vključujejo nujno zaščit in varoval, ki bi potrošniku zagotavljala bodisi dosledno izrabo vavčerja za prestavljen dogodek ali morebitno upravičenost do povračila, kolikor vavčerja ne bo mogel izrabiti ipd.

Preden potrošnik ponujeni vavčer (prostovoljno) sprejme, naj preveri njegove lastnosti, v primeru, da je izdaja vavčerja uzakonjena, naj preveri še skladnost izdanega vavčerja s predpisanim.

Pregled možnosti uveljavljanja povračil za rezervirane vstopnice za odpovedane odpovedane dogodke po državah EU najdete v rubriki "Odpovedani dogodki".


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2022